WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

26.09.2017

 Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy ZP/01/09/2017)


 

 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - część 3

27.09.2017

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy ZP/01/09/2017)


 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

29.09.2017


Ogłoszenie o otwarciu ofert

29.09.2017

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

16.10.2017
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017) 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

20.10.2017

Dotyczy: „Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)" - Ogłoszenie nr 602809-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.


OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT

25.10.2017
dotyczy ogłoszenia nr 602809-N-2017 z dnia 2017-10-16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

06.11.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka” (nr sprawy  ZP/02/10/2017)”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

13.11.2017
Dotyczy zadania pn.: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za rok obrotowy 2017 oraz 2018.

13.12.2017

Prezydent Miasta Radomia zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagielloński 15,  w Radomiu za rok obrotowy 2017 oraz 2018.