Ogłoszenie o otwarciu ofert

19.12.2018
Radom, 19 grudnia 2018

Ogłoszenie nr 660468-N-2018 z dnia 2018-12-12 r.


OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579)

 

1. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu - wyposażenie sceniczne CZĘŚĆ nr 1 - Dostawa reflektorów CZĘŚĆ nr 2 - Dostawa systemu nagłośnieniowego CZĘŚĆ nr 3 - Dostawa komputerów do rejestracji przedstawień

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się 19 grudnia 2018 roku o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,  pok. 224, II piętro.

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

CZĘŚĆ nr 1 - 29 520 zł brutto (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia zł)
CZĘŚĆ nr 2 - 41 205 zł brutto (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć zł)
CZĘŚĆ nr 3 - 13 530 brutto (trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści zł)

RAZEM - 84 255  zł brutto (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć zł)

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

1. Elwolight - Technologie sceniczne Piotr Wojtas Os. II Pułku Lotniczego 28a/2, Kraków - Część: 1; Cena brutto: 28726,65; Okres gwarancji: 60 miesięcy
2. Prolight sp. z o.o. ul 3 Maja 183, Pruszków - Część: 1; Cena brutto: 30777,37; Okres gwarancji: 60 miesięcy
3. ESS Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, Łomianki - Część: 2; Cena brutto: 39918,42; Okres gwarancji: 24 miesiące

 

Przypominamy, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, mają przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X