Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

13.11.2017
Ogłoszenie nr 500057389-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 602809-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 000741720, ul. Plac Jagielloński  15, 26-600   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 3845306, e-mail katarzynabernat@teatr.radom.pl; teatr@teatr.radom.pl, faks 48 3845307.
Adres strony internetowej (url): http://www.teatr.radom.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/02/10/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie zakłada zakup i montaż na lalkowej scenie "Fraszka", dedykowanej widowni dziecięcej, pulpitu do sterowania świateł, reflektorów "ruchoma głowa" typu WASH, maszyny do dymu, skonfigurowanego kompleksowego systemu nagłośnieniowego sceny wraz z montażem (systemzawiera: głośniki, wzmacniacze, cyfrową konsolę dźwięku, stagebox, mikrofony pojemnościowe i bezprzewodowe, stagebox, mikroporty, odsłuchy), a także komputera do rejestracji i odtwarzania wielośladowego dźwięku wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego z obiektywem szerokokątnym. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie używania przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3
Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30213100-6, 31000000-6, 31500000-1, 31527260-6, 32340000-8, 34991000-0, 38652100-1


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy. W postępowaniu zastosowano procedurę uregulowaną w art 24aa ustawy Pzp, tzw. "procedura odwrócona".


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 226000.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa Elwo-Light Piotr Wojtas Email wykonawcy: piotrek@elwolight.com
Adres pocztowy: Os. II Pułku Lotniczego 28a/2
Kod pocztowy: 31-869
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 273887.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 273887.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273887.79
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X