OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

29.09.2017

Radom, dn. 29 września 2017 r.

                                                 

   

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy  ZP/01/09/2017)

Działając na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), Zamawiający -- Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

 

I. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w  § 19  SIWZ (cena - waga 50 %,  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu - waga 60%) . Wybrana została oferta złożona przez Agencję Ochrony Osób i Mienia „Dragon", ul. Szewska 5/1, 26-600 Radom, która otrzymała najwyższą liczbę pkt. Suma uzyskanych punktów: 100 (w tym cena -- 60 pkt, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu - 40 pkt)

 

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom oraz informacja o ofertach wykluczonych i odrzuconych.

1.      Biuro Ochrony Pantera, ul. Armii Ludowej 9 lok. 2, 00-575 Warszawa - suma uzyskanych punktów: 98,46 (w tym cena - 58,46 pkt, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu - 40 pkt)

2.     Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. - lider / Konsalnet Security Sp. z o.o.; Konsalnet Konwój Sp. z o.o. / Konsalnet Cash Management Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-256 Warszawa, suma uzyskanych punktów: 90,79 (w tym cena - 50,79 pkt., kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu -- 40 pkt)

3.      Agencja Ochrony Osób i Mienia „Dragon", ul. Szewska 5/1, 26-600 Radom suma uzyskanych punktów: 100 (w tym cena - 60 pkt, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu - 40 pkt) 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X