Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.12.2018

Radom, dn. 20 grudnia 2018

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu – wyposażenie sceniczne. CZĘŚĆ nr 1 - Dostawa reflektorów. CZĘŚĆ nr 2 – Dostawa systemu nagłośnieniowego. CZĘŚĆ nr 3 -Dostawa komputerów do rejestracji przedstawień Działając na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), Zamawiający – Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

 Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w  rozdziału XIX SIWZ (cena – waga 60 %,  okres rękojmi i gwarancji jakości   – waga 40%) .

I. Dla CZĘŚCI nr 1 wybrana została oferta złożona przez firmę Elwolight Technologie sceniczne Piotr Wojtas, Os. II pułku Lotniczego 28a/2 31-869 Kraków.

II. Dla CZĘŚCI nr 2 wybrana została oferta złożona przez firmę ESS Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki.

III. Dla CZĘŚCI nr 3 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający  unieważnienia postępowania dotycząc CZĘŚCI nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom oraz informacja o ofertach wykluczonych i odrzuconych:

CZĘŚĆ nr 1

 1. Elwolight Technologie sceniczne Piotr Wojtas, Os. II pułku Lotniczego 28a/2 31-869 Kraków. Suma uzyskanych punktów: 100 ( w tym Cena: 60; Okres rękojmi i gwarancji jakości: 40) 2. Prolight sp. z o.o., ul 3 Maja 183 05-500 Pruszków. Suma uzyskanych punktów: 96 ( w tym Cena: 56; Okres rękojmi i gwarancji jakości: 40)

 CZĘŚĆ nr 2

1. ESS Audio Sp. z o.o. ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki. Suma uzyskanych punktów: 70 (w tym Cena: 60; Okres rękojmi i gwarancji jakości: 10)

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X