OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

20.10.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  

„Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka” (nr sprawy ZP/02/10/2017)” Ogłoszenie nr 602809-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)) dokonuje się zmiany treści SIWZ:

1.     Rozdział XIX otrzymuje treść: 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

I Cena - waga 60%

II Okres rękojmi i gwarancji jakości  – waga 40%

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg następujących zasad:

A1/ kryterium – Cena

Do oceny przyjmuje się cenę ofert brutto.

najniższa cena ÷ cena badanej oferty x 60 pkt = A1


Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 60 pkt.

B1/ kryterium -  Okres rękojmi i gwarancji jakości

Okres „gwarancji” liczony będzie w miesiącach 

Ilość punktów przyznawana będzie wg poniższego schematu:

Okres „gwarancji” 12 miesiące – 0

Okres „gwarancji” 24 miesięcy – 10

Okres „gwarancji” 36 miesięcy – 20

Okres „gwarancji” 48 miesięcy – 30

Okres „gwarancji” 60 miesięcy -  40

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 40 pkt.

Ostateczną ilość punktów uzyskanych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oblicza się wg wzoru A1+ B1

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Pzp i jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów.

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian przy przygotowywaniu ofert w ww. postępowaniu.

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X