Przetarg na banery

08.02.2010

Radom, 11 lutego 2010 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe" nr sprawy nr sprawy 02/02/2010, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Czy przedmiotem zamówienia jest: 1. druk i montaż 5 szt. banerów 4,60x9,45m, 2. druk i montaż 2 szt. siatki 3,73x17,30m, 3. druk 200 szt. afiszy 182x122cm?

Odpowiedź: Tak, przedmiotem zamówienia jest wykonanie powyższych usług.

Pytanie 2: Przez jaki okres wydruki będą zawieszone?

Odpowiedź: Długość ekspozycji druków będzie uzależniona od potrzeb promocyjnych Zamawiającego.

Pytanie 3: Czy wszystkie wydruki będą drukowane i montowane za jednym razem, czy też w różnych odstępach czasu? Jeżeli w odstępach czasu to w jakich?

Odpowiedź: Nie, druki będą drukowane i montowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie roku 2010, na podstawie zleceń jednostkowych, zgodnie z zapisami par. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Radom: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe (nr sprawy 02/02/2010)

Numer ogłoszenia: 35578 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe (nr sprawy 02/02/2010).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest druk i montaż następujących materiałów reklamowych: 1) banery: wymiary: 4,60 x 9,45 m 5 wzorów x 1 sztuka zadruk jednostronny na materiale banerowym pełny kolor montaż na ścianie budynku Teatru na istniejącej konstrukcji do naciągania banerów, projekt baneru dostarcza Zamawiający, 2) banery: wymiary: 3,73 x 17,30 m 2 wzory x 1 szt. zadruk jednostronny pełny kolor druk na siatce montaż na ścianie budynku Teatru, na naciągach z linek stalowych, na istniejącej konstrukcji do naciągania banerów, oczkowane co 50 cm projekt baneru dostarcza Zamawiający, 2. druk następujących materiałów reklamowych: druki wielkoformatowe (afisze) nakład: 10 wzorów x 20 szt. format: 182 x 122 cm zadruk jednostronny pełny kolor papier blueback mat 140 gr projekty wydruków dostarcza Zamawiający. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu . Druk oraz montaż będzie dokonywany na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych. Miejsce dostawy i montażu banerów: siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15. Montaż banerów na ścianach budynku Teatru, przy użyciu istniejącego systemu do naciągania banerów. Przed zamontowaniem każdego baneru należy zdjąć baner, który został wcześniej powieszony - dotyczy to również montażu pierwszego baneru. Zalecana jest wizja lokalna na miejscu w celu zapozania się z systemem montażu banerów. Miejsce dostawy druków wielkoformatowych siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu; 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

• Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUMInformacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty). Dokumenty potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do oferty). Wykonany przez siebie wydruk wielkoformatowy - jeden egzemplarz o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 ust. 1 pkt. 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 5 do oferty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia •

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMW zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 80

• 2 - poziom edytorski załączonego do oferty druku - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu; 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu; 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, II iętro, pok. 224.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X