Przetarg na banery

20.03.2009

Radom, dn. 20.03.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe" nr sprawy 02/03/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: W Państwa ogłoszeniu jest mowa o druku i montażu banerów i siatek, ale co z demontażem?
Odpowiedź: Mamy trzy konstrukcje do montażu banerów i dwie do montażu siatek, montując nowy baner lub siatkę, należy zdjąć poprzedni.

Radom, dn. 19.03.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe" nr sprawy 02/03/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: Banery i siatki mają zostać zamontowane na istniejącej konstrukcji. Jaki jest dostęp do tej konstrukcji? Czy wymagany jest podnośnik? Czy dysponują Państwo może zdjęciem tej konstrukcji?
Odpowiedź: Konstrukcje zamontowane są na elewacji Teatru, do montażu obu rodzajów banerów potrzebny jest podnośnik. Istnieje możliwość montażu także tak zwanym systemem „alpejskim", do konstrukcji jest dostęp z dachu Teatru.  W postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zalecaliśmy wizję lokalną na miejscu montażu. Zdjęcia konstrukcji do montażu banerów załączamy do pisma.


Radom, dn. 19.03.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe" nr sprawy 02/03/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:   Czy montaż banera i siatki na elewacji Państwa budynku odbywa się  w tym samym terminie czy każdy baner i siatka oddzielnie: 5 banerów i 4 siatki w ciągu roku w różnych terminach?
Odpowiedź: Montaże siatek i banerów nie będą odbywać się w tym samym terminie, przy ustalaniu ceny proszę uwzględnić montaż w 9 różnych terminach.

Pytanie 2: Jakim dokumentem ma być potwierdzone należyte wykonanie usługi poligraficznej? Czy wystarczający jest list referencyjny klienta, z którym współpracujemy w tym zakresie przez dłuższy czas?
Odpowiedź: Wymóg dotyczący załączenia do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług ma na celu potwierdzenie posiadania przez Wykonanwcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przetargiem. List referencyjny od klienta jest odpowiednią formą. Proszę pamiętać, że potwierdzenie należytego wykonania powinno dotyczyć usług wyszczególnionych w załączniku nr 3 do oferty.

 
Radom, dn. 16.03.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe" nr sprawy 02/03/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie informacji dotyczących załącznika nr 5 do oferty, m.in. - ceny netto nakład (2x3) (co mają oznaczać te liczby??)
- ilość wzorów (czy chodzi o ilość kolorów użytych przy wydruku baneru, czy o coś innego??)
- cena netto za wszystkie wzory (4x5) (to samo co wyżej)?

Odpowiedź: Załącznik nr 5 do oferty, stanowi obliczenie wartości zamówienia na usługi poligraficzne na rok 2009.
W kolumnie nr 4 należy wpisać oferowaną prezez Państwa cenę netto za cały nakład. Użyte w nagłówku kolumny liczby 2 x 3 oznaczają, że należy pomnożyć cenę jednostkową z kolumny nr 2 przez ilość wskazanych przez nas sztuk (nakład) z kolumny nr 3. Uzyskana w ten sposób kwota będzie stanowić cenę netto za nakład.
W ten sam sposób należy potraktować liczby 4 x 5 z kolumny nr 6. W celu obliczenia wartości netto zamówienia za wszystkie wzory należy pomnożyć cenę netto za nakład z kolumny nr 4 przez liczbę wzorów podanych przez nas w kolumnie nr 5.
Ilość wzorów nie oznacza ilości kolorów użytych przy wydruku baneru, tylko ilość wzorów banerów i druków wielkoformatowych, które Państwo powinniście wycenić, a których ilości podajemy w par. 3 SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia i w kolumnie nr 5 w załączniku nr 5 do oferty.

Radom: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe
(nr sprawy 02/03/ 2009)
Numer ogłoszenia: 62142 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkofromatowe (nr sprawy 02 / 03 / 2009).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.druk i montaż następujących materiałów reklamowych: 1)banery: wymiary: 9,60 x 4,50 m, 5 wzorów x 1 sztuka, zadruk jednostronny, na materiale banerowym, pełny kolor, montaż na ścianie budynku Teatru przy użyciu pasów wgrzanych w baner, na istniejącej konstrukcji do naciągania banerów, projekt baneru dostarcza Zamawiający, 2)banery: wymiary: 18,00 x 4,5 m , 4 wzory x 1 szt. zadruk jednostronny, pełny kolor, druk na siatce , montaż na ścianie budynku Teatru, na naciągach z linek stalowych, na istniejacej konstrukcji do naciągania banerów, oczkowane co 50 cm, projekt baneru dostarcza Zamawiający, 2.druk nastepujących materiałów reklamowych: druki wielkoformatowe (afisze), nakład: 7 wzorów x 10 szt. format: 176 x 120 cm, zadruk jednostronny, pełny kolor, papier blueback mat 140 gr, projekty wydruków dostarcza Zamawiający..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1.Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 1.2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.3.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności; zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 1 usługę poligraficzną (odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że usługi zostały wykonane należycie. 1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 2.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1.Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Parafowany na każdej stronie projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) - o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych, stanowiący załącznik nr 1 do oferty, 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, stanowiący załacznik nr 2 do oferty, 5.Wykaz wykonanych usług poligraficznych (co najmniej jednej) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, stanowiący załącznik nr 3 do oferty, 6.Dokumenty dla minimum jednej usługi poligraficznej, potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie, stanowiące załącznik nr 4 do oferty. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników; 1.Obliczenie wartości zamówienia na usługi poligraficzne na rok 2009, stanowiące załącznik nr 5 do oferty, 2.Załącznik nr 6 do oferty (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, II piętro pok. nr 224.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, II piętro pok. nr 224.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X