Przetarg na dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny

29.10.2010

 

Radom: Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 04/10/2010)
Numer ogłoszenia: 350918 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 04/10/2010).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa konsolety do programowania i realizacji świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Konsoleta do programowania i obsługi świateł. Obsługa min. 1024 urządzeń konwencjonalnych i automatycznych adresowanie min. 12 linii DMX współpraca z konwerterami Ethernet <-> DMX 2 bezpośrednie wyjścia dwukierunkowego DMX w standardzie RDM niezależny przełącznik - wyciemnienie (zamrożenie) standard min. 4 kołowe enkodery ze zintegrowanym przyciskiem - obsługa świateł automatycznych zintegrowana klawiatura - możliwość nadawania nazw pamięciom i elementom spektaklu min. 4x999 palet (pozycja, kolor, plama, wszystkie) min. 999 grup min. 999 makr min. 999 sekwencji - pętli min. 999 stron masterów (potencjometrów odtwarzania) min. 999 szablonów efektów dynamicznych Konsoleta oświetleniowa obsługująca oprawy konwencjonalne, ruchome, LED oraz media serwery w komplecie z dwoma monitorami dotykowymi LCD, pracująca w trybie graficznym wyposażona w dysk twardy współpraca z siecią Ethernet w wielu standardach (min. ACN, ETCNet2, AVAB, ArtNet) dwukierunkowa współpraca z programem do wizualizacji oświetlenia WYSIWYG poprzez sieć Ethernet 1 para konfigurowalnych potencjometrów CrossFader dla odtwarzania w stylu teatralnym potencjometr sumy generalnej Grand Master Fader. min.14 klawiszy bezpośredniego wyboru z możliwością przełączania stron - błyskawiczny dostęp do widoków, grup, palet i efektów niezależna sekcja do sterowania światłami roboczymi, ostrzegawczymi i dodatkowymi z możliwością ustalania priorytetu pracy - 3 obrotowe potencjometry, 3 właczniki ze znacznikami włącz-wyłącz min. 9999 pamięci obrazów - presetów Import spektakli zapisanych na starszych konsoletach panel nawigacyjny i sekcja programowania eliminująca konieczność korzystania z myszy lub trackballa graficzny interfejs obsługi oparty na sytemie Windows Embedded, mozliwość współpracy z 2 monitorami możliwość podłączenia lampy przegubowej polska instrukcja oraz polska wersja językowa interfejsu długość potencjometrów min. 45mm moc maksymalna 10mW wymiary maksymalne 120mmx70mmx20mm sterownie zgodne z normami europejskim dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC możliwość połączenia z dodatkowym panelem (skrzydłem) zawierającym 40 potencjometrów (masterów) sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD w pełni programowalnych. Podłączenie panelu bez użycia kabli z obu stron konsolety możliwość podłączenia: mysz lub trackball, klawiatura, drukarka - Interfejs USB wejście i wyjście MIDI możliwość podłączenia radiowego sterowania bezprzewodowego panel zwierający 40 potencjometrów (masterów) w pełni programowalnych, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD podłączenie panelu do konsolety głównej bez użycia kabli zarówno z lewej jak i prawej strony konsolety 40 potencjometrów w pełni programowalnych wraz z przyciskami, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD tryb prostej pracy teatralnej - obsługa poziomów za pomocą pola ręcznego 40 potencjometrów na kolejnych stronach ( w zależności od liczby dimmerów) sterowanie bezprzewodowe radiowe (wyklucza się rozwiązanie bazujące na przenośnym komputerze typu palmtop lub laptop) wytrzymała bateria - pozwalająca na pracę bez wymiany ok. 1 roku. W komplecie z konsoletą należy dostarczyć: 2 monitory LCD 17 mysz klawiaturę przenośną pamięć USB Panel dodatkowych submasterów (2x20) sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD podłączany do konsolety bez użycia kabli. Fabryczne dedykowane sterowanie bezprzewodowe radiowe. 2. Projektor z soczewką płasko-wypukłą pryzmatyczną z żarówką 650W Gy 9,5, kąt rozsyłu 9-63, ramką filtra , przesłoną czterolistną - 6 szt. Obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzenia ciepła, z siatką zabezpieczającą, z ramką filtra, z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem zasilającym zakończonym wtyczką 16A. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m nie mniejsze niż 1100 lx dla żarówki 650W. W komplecie również atestowana linka zabezpieczająca oraz uchwyt hakowy na rurę 50mm/100mm. 3. Projektor z soczewką płasko-wypukłą pryzmatyczną 1000-1200W Gx 9,5, kąt rozsyłu 7-60st, ramką filtra, przesłoną czterolistną - 8 szt. Obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzenia ciepła, z siatką zabezpieczającą, z ramką filtra, żarówką halogenowa T 19 , przesłoną czterolistną oraz z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem zasilającym z wtyczką 16A. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m nie mniejsze niż 3500 lx dla żarówki 1200W. W komplecie również, atestowana linka zabezpieczająca oraz uchwyt hakowy na rurę 50mm/100mm. 4. Energooszczędny projektor profilowy 750W o zmiennym kącie świecenia 25-50 stopni w komplecie z uchwytem do gobo, przesłoną irysową, linką zabezpieczającą, uchwytem montażowym oraz żarówką - szt. 10. Obudowa z aluminiowego odlewu, możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 15-30 stopni oraz stałych: 5/10/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo, lampa typu HPL, możliwość wymiany lampy na 575W i 375 W, kąt rozsyłu 25-50 stopni, ostrość plamy świetlnej oraz rozsył kątowy regulowany jednym pokrętłem ze skalą, łatwa adjustacja lampy przy pomocy jednego pokrętła, możliwość obrotu tubusa +/- 25 stopni, w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na filtr koloru, slot do gobo szklanego lub metalowego, zasuwany drugi slot na przesłonę Iris lub inne efekt zmotoryzowane, izolowany termicznie tylni uchwyt ułatwiający ustawienie reflektora, odbłyśnik pochłaniający 90% promieniowania IR i zapewniający dłuższą żywotność filtrów barwnych, asferyczne soczewki z powłoką antyrefleksyjną, zapewniające lepszą transmisję światła, poziom oświetlenia z 9 metrów nie mniejszy niż 1750 lux, łatwy dostęp do wnętrza tubusa przez uchylną klapę, odbłyśnik oraz soczewki zamontowane na specjalnych uchwytach minimalizujących wibracje, waga maksymalna 8kg. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Radom, Pl. Jagielloński 15, sprzęt musi być fabrycznie nowy. dostarczyć do siedziby Zamawiającego wszystkie dokumenty, wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty, a także karty gwarancyjne oraz opisy techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim, dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, udzielić minimum 24-miesięcznej gwarancji, zapewnić możliwość sprawnego kontaktu z serwisem gwarancyjnym, a w czasie trwania gwarancji dokonywać wszelkich napraw w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego - pokrywać koszty transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem oraz na czas naprawy dostarczyć równoważny sprzęt zastępczy, przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi konsolety - minimum dwudniowe szkolenie po 8 godzin w terminie ustalonym z Zamawiającym..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.60-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Dokumenty potwierdzające, że minimum jedna dostawa o której mowa w załączniku nr 2 do oferty została wykonana należycie - załącznik nr 3 do oferty. Załącznik nr 4 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X