Przetarg na dostawę stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej

02.11.2010

 

Radom, 4 listopada 2010 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawę stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 05/11/2010), na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078), Zamawiający przedstawia odpowiedź na zadane pytanie:

Pytanie: W jaką liczbę kanałów wejściowych ma być wyposażony stół mikserski, będący przedmiotem w/w zamówienia?
Odpowiedź: stół mikserski powinien być wyposażony w 32 kanały wejściowe.

 

 

Radom: Dostawa stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 05/11/2010)
Numer ogłoszenia: 353802 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 05/11/2010).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu o parametrach nie gorszych niż: 1. pasmo przenoszenia (od wejścia mikrofonowo w stageboxie do dowolnego wyjścia) - nie gorsze niż 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB, 2. pasmo przenoszenia (od wejścia AES/EBU do wyjścia AES/EBU - nie gorsze niż 20 Hz - 20 kHz, +0/ -0.2 dB 3. Poziom szumów (wejście mikrofonowe do wyjścia w paśmie 22 Hz - 22 kHz), poziom gain na minimum: nie większy niż 0.003% przy 1 kHz 4. Poziom szumów (wejście mikrofonowe do wyjścia w paśmie 22 Hz - 22 kHz), poziom gain na maximum: nie większy niż 0.020% przy 1 kHz 5. Poziom szumów (wejście stereo do wyjścia sumy): 0.005% przy 1 kHz 6. Poziom szumów(wejście mikrofonowe w paśmie 22 Hz - 22 kHz) dla źródła wejściowego o obciążeniu 150 omów: nie większy niż < -126 dBu 7. Poziom szumów własnych (bez żadnych sygnałów wejściowych), poziom tłumika sumy ustawiony na 0dB: nie większy niż -91 dBu 8. CMRR, wejście mikrofonowe: 80dB przy 1 kHz 9. Częstotliwości próbkowania: nie gorsza niż 48 kHz 10. Rozdzielczość przetworników A/D i D/A: 24-bit 11. Rozdzielczość DSP: nie gorsza niż 40-bit floating point 12. Opóźnienie przetwarzanego sygnału (wejście mikrofonowe - wyjście liniowe): nie większe niż 2 ms przy 48 kHz 13. Poziom wejścia mikrofonowego: Poziom wejścia mikrofonowego: Maksymalnie +25 dBu 14. Poziom wejścia liniowego: Maksymalnie +22 dBu 15. Poziom wyjścia liniowego: Maksymalnie +22 dBu 16. Nominalny poziom pracy: 0 dBu (-18 dBFS) 17. Filtr górnoprzepustowy dla wejścia ze stageboxa: nie gorszy niż 80 Hz, 12 dB/oktawę 18. Filtr górnoprzepustowy dla wejścia w konsolecie: nie gorszy niż 20 Hz - 600 Hz, 18 dB/oktawę 19. Filtr dolnoprzepustowy dla wejścia w konsolecie: nie gorszy niż 1 kHz - 20 kHz, 18 dB/oktwę 20. 4-pasmowy korektor parametryczny dla wejść i szyn wyjściowych: nie gorszy niż HF: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 lub filtr półkowy nie gorszy niż Hi-Mid: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 nie gorszy niż Lo-Mid: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 nie gorszy niż LF: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 lub filtr półkowy 21. Mierniki sygnałów dla wszystkich wejść i szyn wyjściowych: nie gorsze niż: wbudowane 11-segmentowe mierniki LED oraz 4-segmentowe diody LED wskazujące poziom kompresji lub redukcji poziomu sygnału 22. Czas podtrzymania mierników szczytowych: nie gorzej niż w zakresie od 0 do 2 sekund 23. Pobór mocy: nie większy niż 100W 24. Działanie konsolety w zakresie temperatur: od 0 do +45 stopni C 25. Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) nie większe niż 1035mm x 395mm x 735mm W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Radom, Pl. Jagielloński 15, sprzęt musi być fabrycznie nowy. dostarczyć do siedziby Zamawiającego wszystkie dokumenty, wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty, a także karty gwarancyjne oraz opisy techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim, dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, udzielić minimum 24-miesięcznej gwarancji, zapewnić możliwość sprawnego kontaktu z serwisem gwarancyjnym, a w czasie trwania gwarancji dokonywać wszelkich napraw w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego - pokrywać koszty transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem oraz na czas naprawy dostarczyć równoważny sprzęt zastępczy, przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi stołu mikserskiego, minimum dwudniowe szkolenie po 8 godzin..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.20-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Załącznik nr 4 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X