Przetarg na dostawę urządzeń oświetlenia sceny

24.11.2009

Radom: Dostawa urządzeń oświetlenia sceny dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, (nr sprawy 13/11/2009)

Numer ogłoszenia: 405186 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń oświetlenia sceny dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, (nr sprawy 13/11/2009).II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa następujących urządzeń oświetlenia sceny: 1. Reflektor automatyczny typu - ruchoma głowa - WASH na lampie wyładowczej 700W - 4 sztuki, o parametrach nie gorszych niż: Lampa wyładowcza PHILIPS MSR Gold 700 FastFit z końcówką PGJ50 Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i lub Ethernet Balast elektroniczny Elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania 100-240 V AC,50 60Hz Odbłyśnik szklany, dichroiczny Soczewka typu FRESNEL o średnicy 200mm Kąt świecenia: 6° - 45° Zdalnie ustawiana ostrość z rozdzielczością 8 lub 16 bit Cyan: 0-100% Magenta: 0-100% Yellow:0- 100% CTO: 0-100% Tarcza KOLORÓW: 7 wymiennych SLOT&LOCK filtrów dichroicznych + open Owalizator: Indeksowalny, rotacja w obydwu kierunkach z regulowaną prędkością Dimmer z rozdzielczością 8 lub 16 bit Strobo mechaniczne ze zmienną prędkością oraz efekt strobowania elektronicznego ZAP Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit - 530° w PAN i 280° w TILT Wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT Blokada mechaniczna ruchu PAN 3 i 5 pin złącza XLR Złącze Ethernet obsługujące ART-net oraz ACN Cztery trybów pracy w DMX - 18, 20, 22 lub 24 kanały Możliwość programowania lokalnego: 3 programy po 99 kroków każdy Tryb pracy Stand Alone Biało-niebieski wyświetlacz LCD, umożliwiający wyświetlanie grafiki i wielowyrazowych haseł Koło wyboru parametru ułatwiające obsługę MENU Wbudowany analizator błędów Cicha praca Waga do 31 kg Długie, dwuręczne uchwyty pokryte karbowaną gumą, ułatwiające przenoszenie urządzenia Cztery pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia urządzenia Dedykowane punkty do założenia linki zabezpieczającej W komplecie: lampa, linka zabezpieczająca oraz 2 uchwyty typu OMEGA Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami. 2. Reflektor automatyczny typu - ruchoma głowa - SPOT na lampie wyładowczej 300W typu mini FastFit, 8.400K - 2 sztuki, o parametrach nie gorszych niż: Lampa wyładowcza PHILIPS MSD Gold 300/2 MiniFastFit, CCT 8.400K, CRI>75, żywotność 2.000h, z końcówką PGJX28 Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i lub Ethernet Możliwość resetowania poszczególnych atrybutów Balast elektroniczny - Elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania 100-240 V AC,50/60Hz Odbłyśnik szklany, dichroiczny Wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10° - 40° z rozdzielczością 8 lub 16 bit Zdalnie ustawiana ostrość z rozdzielczością 8 lub 16 bit Możliwość zdalnej, płynnej regulacji efektu HotSpot Trzy niezależne tarcze kolorów - system CMY Płynna regulacja temperatury barwowej 8.800K do 3.200K Dodatkowa tarcza 7 kolorów łatwo wymiennych przy użyciu podstawowych narzędzi Tarcza kolorów umożliwiająca tworzenie trójkolorowej plamy światła Pozycjonowanie tarczy kolorów z rozdzielczością 8 lub 16 bit Tracza 9 gobo stałych, wymiennych bez użycia narzędzi, Pozycjonowanie tarczy gobo 8 lub 16 bit Tarcza 7 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych bez użycia narzędzi Rotacja i indeksowanie gobo 8 lub 16 bit Iris z rozdzielczością 8 lub 16 bit Pryzma 3x, indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach Niezależny efekt FROST - płynny, z dodatkowymi makrami Dimmer z rozdzielczością 8 lub 16 bit Strobo mechaniczne ze zmienną prędkością oraz efekt strobowania elektronicznego ZAP Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit - 540° w PAN i 280° w TILT Wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT Blokada mechaniczna ruchu PAN 3 i 5 pin złącza XLR Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM Trzy tryby pracy w DMX - 23, 25, lub 32 kanały Możliwość programowania lokalnego: 3 programy po 99 kroków każdy Tryb pracy Stand Alone System RNS2 z kolorowym ekranem dotykowym QVGA, umożliwiającym wyświetlanie grafiki i wielowyrazowych haseł Wbudowany analizator błędów oraz pamięć z log RTC Waga do 20 kg Cztery pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia urządzenia Dedykowane punkty do założenia linki zabezpieczającej W komplecie: lampa, linka zabezpieczająca oraz 2 uchwyty typu OMEGA Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami. 3. Automatyczny reflektor typu - ruchoma głowa - SPOT z lampą 1200MSR w komplecie z uchwytami montażowymi, linką zabezpieczającą - 2 sztuki, o parametrach nie gorszych niż: Lampa MSR 1200 S.A. strumień świetlny 96.000 lum, temperatura barwowa 5.600 K, żywotność 750 h, trzonek G22 Płynnie regulowany rozsył kątowy światła w zakresie 13o-42o Zdalnie ustawiana ostrość System pełnej zmiany kolorów z dodatkową tarczą kolorów głębokich Tarcze kolorów: KOLOR 1 - system CMY KOLOR 2 - płynna regulacja temperatury barwowej KOLOR 3 - dodatkowa tarcza z 6 wymiennymi kolorami Zaawansowany system grafczny na który składa się 12 wymiennych przesłon gobo oraz tarcza efektowa. Efekty Gobo Shake, oraz MORPHING GOBO 1 - 6 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych (rozmiar E) GOBO 2 - 6 gobo rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych (rozmiar E) TARCZA Efektowa - 2 gobo strukturalne - 4 pozycje wymienne (rozmiar D) EFEKTY PRYZMA - 2 rotacyjne, indeksowalne pryzmy 3x, 5x FROST - płynny efektu rozmycia IRIS - bardzo szybki, mechaniczny Iris DIMMER - precyzyjny od 0 do 100% efekt rozjaśniania i ściemniania wiązki światła na oddzielnym kanale STROBO - selektywny efekt strobo INNE FUNKCJE Gotowe MACRA umożliwiające wyzwalanie gotowych sekwencji programowych Elektroniczny Balast z systemem PFC Funkcja HELP dostępna w menu urządzenia Funkcja automatycznego sprawdzania wszystkich parametrów urządzenia Monitoring wszystkich kanałów DMX Elektroniczne repozycjonowanie wszystkich parametrów 3 i 5 pin złącza XLR Cicha praca Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia Blokady Transportowe RUCH PAN 530o TILT 280o STEROWANIE DMX 24 kanały (mode1) lub 32 kanały (mode2), Ethernet WAGA maksymalna 42 kg. W komplecie: lampa, linka zabezpieczająca oraz 2 uchwyty typu OMEGA Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.60-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058)..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do oferty, 5. wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw (co najmniej 1 dostawy) odpowiadająceych przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia - załącznik nr 3 do oferty, 6. dokumenty potwierdzające, że minimum jedna dostawa o której mowa w ust. 5 została wykonana należycie - załącznik nr 4 do oferty. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników: Załącznik nr 5 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X