Przetarg na fotele

25.06.2009

  Radom: Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 06/06/2009)
Numer ogłoszenia: 208660 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 06/06/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem 188 sztuk foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, spełniających aktualne wymogi przeciwpożarowe i BHP o następujących parametrach: 1.konstrukcja ramowa z profili zamkniętych, zapewniająca fotelom trwałość konstrukcyjną, nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych z drewna i ze sklejki, 2.fotel tapicerowany, tylna część tapicerki do połowy zasłonięta elementem maskującym, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, pokrowce do ściągnięcia z zamkiem błyskawicznym, 3.siedzisko i oparcie wykonane z pianki formowanej na zimno metodą spieniania, gąbki oparcia i siedziska profilowane, 4.konstrukcja nośna podłokietnika wykonana z aluminium, z nakładką z litego drewna barwionego na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 5.głębokość fotela po złożeniu siedziska - maksymalnie 20 cm, 6.wysokość fotela po rozłożeniu maksymalnie 86 cm, 7.moduł fotela w osiach maksymalnie 52 cm, 8.głębokość fotela po rozłożeniu siedziska maksymalnie 65 cm, 9.mechanizm składający fotela, który umożliwia automatyczne składanie siedziska, oparcia i podłokietnika do pozycji pionowej, 10.stopa profilowana, estetyczna, 11.numeracja miejsc arabska umieszczona od spodu siedziska na prostokącie wykonanym z tworzywa sztucznego, numeracja rzędów rzymska umieszczona na skrajnych podłokietnikach, 12.fotele muszą posiadać wymagane, ważne atesty: trudnozaplaności, nie wydzielania bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania w odniesieniu do materiałów z których wykonane są siedzenia, oparcia oraz elementy drewniane fotela, a także atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych foteli, 13.fotele w następujących zestawach: 46 zestawów po 4 fotele oraz 2 zestawy po 2 fotele z możliwością wielokrotnego szybkiego montażu i demontażu, Fotele będą montowane w systemie jeden podłokietnik w fotelach w zestawie, skrajne fotele zakończone podłokietnikiem w następujących konfiguracjach: 9 rzędów po 16 foteli, 2 rzędy po 22 fotele, Rzędy proste bez łuku, ustawione po dwóch stronach sceny. Montaż dwóch rzędów bezpośrednio na podłodze widowni sceny kameralnej (16 i 16 foteli) oraz dziewięciu rzędów na widowni zbudowanej z podestów scenicznych o wymiarach 200 cm x 100 cm ustawionych po 6 podestów w rzędzie z zachowaniem dwóch skrajnych przejść. Podesty standardowe z kołnierzem aluminiowym, przy montażu należy uwzględnić szerokość aluminiowego kołnierza..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.12.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 3 (trzech) dostaw odpowiadających przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z Wykonawców ( lub wspólnie) spełniał/li w/wym. wymagania. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058)..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1.wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2.parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, 4.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do oferty, 5.wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat, (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 3 (trzech) dostaw odpowiadających przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia - załącznik nr 3 do oferty, 6.dokumenty potwierdzające, że minimum dwie dostawy, o których mowa w ust. 5 zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do oferty 7.rysunek techniczny fotela - załącznik nr 5 do oferty, 8.model prezentacyjny oferowanego fotela - załącznik nr 6 do oferty. 9.wymagane, ważne atesty: trudnozaplaności, nie wydzielania bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania w odniesieniu do materiałów z których wykonane są siedzenia, oparcia oraz elementy drewniane fotela, a także atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych foteli - załącznik nr 7 do oferty. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników: Załącznik nr 8 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X