Przetarg na komputery

02.06.2009

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 05/06/2009)
Numer ogłoszenia: 177032 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 05/06/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ: 1. Komputer - 6 sztuk Procesor - ilość rdzeni: min. 2, częstotliwość szyny FSB: min. 1000MHz, częstotliwość taktowania procesora: min. 3GHz, pojemność pamięci cache L2: min. 2MB. Pamięć - rodzaj pamięci DDR2, pojemność zainstalowanej pamięci: min. 2048MB, częstotliwość szyny pamięci: min. 800MHz. Dysk twardy - pojemność zainstalowanego dysku: min. 160GB, typ dysku: SATA II. Napęd optyczny - nagrywarka DVD+RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Złącza - LPT. Obudowa - Mini Tower lub Mikro Tower. Kieszeń napędu optycznego umieszczona poziomo. Klawiatura, mysz - dostarczona razem z komputerem. System operacyjny - Microsoft Windows Vista Business PL + Microsoft Windows XP Professional PL licencja i dołączone nośniki muszą pozwalać na instalację Windows Vista Business PL i Windows XP Professional PL. Gwarancja - min. 3 lata w miejscu instalacji sprzętu. 2. Monitor - 6 sztuk Przekątna ekranu - 19 cali. Rozdzielczość obrazu - 1440 x 900 pikseli. Czas reakcji matrycy - max. 5ms. Jasność - min. 300 cd na m2 kontrast - min. 3000:1, kąty widzenia - poziomy: 170 stopni, pionowy: 170 stopni, Typ gniazda wejściowego - D-Sub 15pin, DVI. Gwarancja - min. 3 lata 3. Drukarka igłowa - 4 sztuki Długość wiersza - 15. Ilość igieł - 9. Emulacje - Epson FX, IBM Proprinter. Polskie znaki - Mazowia, Latin2. Szybkość druku - min. 400 zn. na sek. Złącza zewnętrzne - centronics, USB. Gwarancja - min. 3 lata 4. MS Office 2007 - 8 sztuk Microsoft Office 2007 Small Business OEM Licencja bez nośnika 5. MS Office 2007 - 1 sztuka Microsoft Office 2007 Small Business BOX 6. Adobe Photoshop CS4 PL Win - 1 sztuka Photoshop CS4 PL dla Windows. 7. Drukarka laserowa monochromatyczna - 3 sztuki Rozmiar papieru - max. A4. Szybkość druku - min. 20 str.na min. Złącza zewnętrzne - USB. Podajnik papieru - pojemność min. 100 szt., papier pobierany z dołu, brak podajnika górnego. Wydajność tonera - min. 1500 stron. Gwarancja - min. 2 lata 8. Drukarka laserowa kolorowa - 1 sztuka Rozmiar papieru - max. A4. Szybkość druku - min. 24 str. na min. mono, min. 24 str. na min. kolor. Emulacje - PCL6, PostScript Level 3. Złącza zewnętrzne - USB i RJ45 karta sieciowa 10 na 100. Podajnik papieru - pojemność min. 350 sztuk. Wydajność tonerów - dostępne tonery o wydajności min. 5000 str. Gwarancja - min. 12 miesięcy 9. Notebook - 2 sztuki Przekątna ekranu - 15,4. Procesor - ilość rdzeni: min. 2, częstotliwość szyny FSB: min. 800 MHz, częstotliwość taktowania procesora: min. 2GHz, pojemność pamięci cache L2: min. 2MB. Pamięć - rodzaj pamięci DDR2, pojemność zainstalowanej pamięci: min. 2048 MB, częstotliwość szyny pamięci: min. 667MHz. Dysk twardy - pojemność zainstalowanego dysku: min. 160GB, typ dysku: SATA. Napęd optyczny - nagrywarka DVD+RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Wymagane wyposażenie - Złącza: HDMI, RJ-45, min. 4x USB 2.0, wyjście słuchawkowe, Express Card 54 na 34. Czytnik kart pamięci, bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11n, Bluetooth, zintegrowana kamera 1,3 MPix, wbudowany mikrofon, czytnik linii papilarnych. System operacyjny - Microsoft Windows Vista Business PL lub Microsoft Windows XP Professional PL. Gwarancja - min. 3 lata w systemie door to door wysyłka w obydwie strony na koszt serwisu. Torba na notebooka - 2 sztuki. Mysz optyczna USB - 2 sztuki. 10. Zasilacz awaryjny UPS nr 1 - 2 sztuki Moc pozorna - min. 600VA. Moc rzeczywista - min. 380W. Architektura - line interactive. Czas przełączenia na baterie - max. 4 ms. Liczba gniazd z podtrzymaniem zasilania - min. 3 szt. inne - układ AVR. Gwarancja - min. 2 lata. 11. Zasilacz awaryjny UPS nr 2 - 1 sztuka Moc pozorna - min. 1000VA, Moc rzeczywista - 650W. Architektura - line interactive. Czas przełączenia na baterie - max. 4ms. Liczba gniazd z podtrzymaniem zasilania - min. 4 szt. Inne - Układ AVR, gwarantowany sinusoidalny kształt sygnału wyjściowego podczas pracy baterii. Gwarancja - min. 2 lata. 12. Sieciowy bank danych - 1 sztuka Interfejs - Ethernet 10 na 100 na 1000 RJ45. Obsługiwane dyski - min. 2 dyski SATA 3,5. Gwarancja - min. 2 lata. 13. Dyski twarde 3,5 - 2 sztuki Interfejs - SATA. Pojemność - min. 500GB. Pojemność pamięci podręcznej - min. 16MB. Gwarancja - min. 3 lata. 14. Serwer - 1 szuka Procesor - Quad Core Intel Xeon, częstotliwość szyny FSB 1333, pojemność pamięci cache L2 12MB, częstotliwość taktowania min. 2GHz. Pamięć - Ilość banków pamięci: min. 8, maksymalna pojemność pamięci: min. 32GB, rodzaj pamięci: DDR2 ECC Fully Buffered, pojemność zainstalowanej pamięci: min. 4GB, częstotliwość szyny pamięci: min. 667MHz. Dyski twarde - możliwość instalacji min. 4 dysków twardych SATA i SAS hot swap, zainstalowane 2 dyski hot swap min. 250GB SATA. Kontroler macierzy - RAID 0,1,5 obsługujący dyski SATA i SAS. Napęd optyczny - Nagrywarka DVD+RW. Złącza - 1 x LPT, 2 x Ethernet 10 na 100 na 1000 Mbit na s, 1 x RS232. Obudowa - tower. Zasilacze - moc zasilacza min. 800W, możliwość instalacji 2 zasilaczy hot swap, zainstalowany jeden zasilacz typu hot swap. Inne - min. 2 sloty PCI-X 64 bit. Klawiatura, mysz - dostarczona w zestawie z serwerem. System operacyjny - Microsoft OEM Small Business Server Std 2003 SP2 R2 PL 20 licencji na użytkownika. Gwarancja - min. 3 lata, naprawa w miejscu instalacji sprzętu. 15. Kserokopiarka z możliwością drukowania - 1 sztuka Rozmiar papieru - A3. Szybkość druku - min. 22 str. na min. Funkcja drukarki sieciowej wbudowana karta sieciowa LAN Funkcja skanera Podajnik papieru - pojemność min. 1000 szt. A4 Podajnik boczny Pamięć RAM min. 512MB ARDF - Automatyczny odwracający podajnik papieru Duplex automatyczne kopiowanie dwustronne Gwarancja - min. 3 lata. 16. Skaner - 1 sztuka Typ skanera - płaski. Rozdzielczość optyczna - min. 4800 x min. 9600. Element światłoczuły - CCD. Głębia koloru - 48bit. Przystawka do skanowania filmów, slajdów. Szybkość skanowania skan przeglądowy - maksymalnie 20 sekund Gwarancja - min. 12 miesięcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 30.21.30.00-5, 30.21.32.00-6, 30.23.31.20-1, 48.20.00.00-0, 30.26.10.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw (co najmniej 1 dostawy) odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o wartości co najmniej 70.000,00 zł każda. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z Wykonawców ( lub wspólnie) spełniał/li w/wym. wymagania. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058)..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3. wypełniony formularz szczegółowej specyfikacji techniczno - cenowej stanowiący załącznik nr 1do oferty, 4. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do oferty 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załączik nr 3 do oferty, 6. wykazu wykonanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw (co najmniej 1) odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o wartości co najmniej 70.000,00 zł każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do oferty, 7. Dokumentów dla minimum jednej dostawy, potwierdzających, że prace określone w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do oferty. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników: Załącznik nr 6 do oferty (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom; Pl. Jagielloński 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 26-600 Radom; Pl. Jagielloński 15; sekretariat II piętro pokój nr 224.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X