Przetarg na podesty

06.04.2009

 Radom, dn. 06.04.2009 r.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" nr sprawy 03/04/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji za pomocą innego rodzaju dźwigni, np. dźwigni nożnej, która umożliwia również regulację bez odwracania na bok?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego rodzaju dźwigni, która umożliwi regulację bez odwracania podestu na bok, jeżeli zostanie zachowana możliwość tworzenia pochylni.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wypełnienia sklejkowego o grubości 18 mm, przy czym nie wpływa to na zmianę parametrów technicznych i użytkowych podestu, to znaczy zachowaniu stabilności i udźwigu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wypełnienia sklejkowego o grubości 18 mm, jeżeli nie wpłynie to na zmianę parametrów technicznych określonych  w par. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Radom, dn. 06.04.2009 r.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" nr sprawy 03/04/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie: Czy dopuszczacie Państwo mozliwość zaoferowania podestów z nogami stalowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania konstrukcji nóg podestów ze stali.

  

Radom: Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Numer ogłoszenia: 89978 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa podestów scenicznych w ilości 40 sztuk: 1)Wymiary: 100 x 200 cm. 2)Masa: max 70 kg. 3)Udźwig: 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) - równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach 4)Ustawienie wysokości: 20, 40, 60, 80, 100 cm. 5)Możliwość regulacji wysokości przy pomocy dźwigni ręcznej umieszczonej na każdym końcu podestu bez konieczności odwracania podestu na bok. 6)Wysokość składowa: 20 cm. 7)Konstrukcja aluminiowa, wypełniona sklejką o grubości 22 mm, w okleinie barwionej na czarno, pokryte powierzchnią antypoślizgową, ognioodporną, trwale mocowaną do ram podestów. 8)Konstrukcja nóg: mechanizm nożycowy 9)Konstrukcja nóg aluminiowa 10)Standardowe złącza do blatów w ilości 50 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.10.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z Wykonawców ( lub wspólnie) spełniał/li w/wym. wymagania. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058)..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1.wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2.parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, 4.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do oferty, 5.wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw (co najmniej 1 dostawy) odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia - załącznik nr 3 do oferty, 6.dokumenty potwierdzające, że minimum jedna dostawa o której mowa w ust. 5 została wykonana należycie - załącznik nr 4 do oferty Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników: Załącznik nr 5 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

 

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X