Przetarg na remont mieszkania

17.09.2009

Radom: Remont mieszkania służbowego stanowiącego własność Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 09/09/2009)

Numer ogłoszenia: 322688 - 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mieszkania służbowego stanowiącego własność Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 09/09/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkania służbowego Teatru, znajdującego się w Radomiu przy ul. B. Chrobrego 19/90. Ogólny zakres robót: demontaż: umywalki, sedesu, wanny, zlewu, rozebranie: posadzek z lastriko, wymiana okien i drzwi balkonowych, wywiezienie gruzu, skucie nierówności, położenie warstw wyrównawczych, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, licownie ścian - kolor glazury do uzgodnienia z Zamawiającym, malowanie farbami emulsyjnymi - kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym, montaż umywalki, sedesu, baterii umywalkowej, zlewozmywaka, brodzika - zakupy poszczególnych elementów będą dokonywane po uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach kwot zawartych w kosztorysach ofertowych, cyklinowanie i lakierownie posadzek z deszczółek, niezbędne prace hydrauliczne i elektryczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.12.00-9, 45.42.11.32-8, 45.33.22.00-5, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) - załącznik nr 1 do oferty. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do oferty. Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdzi organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie ,,za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia. Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za potwierdzenie spełnienia warunku. 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych (minimum 1) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonanie remontów mieszkań, lub innych pomieszczeń, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 3 do oferty. 6. Dokumenty (dla minimum 1 roboty budowlanej) potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku nr 4 zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 4 do oferty Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników: 1. Załącznik nr 5 do oferty - (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 2. Załącznik nr 6 do oferty - kosztorys ofertowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 16..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X