Przetarg na usługi poligraficzne

31.01.2011


Radom: Usługi poligraficzne (nr sprawy 01/01/2011)
Numer ogłoszenia: 15524 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne (nr sprawy 01/01/2011).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów reklamowych: 1. afisz do sztuki 10 wzorów x 1000 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor 2. afisz repertuarowy 10 wzorów x 200 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor 3. plakat 6 wzorów x 300 sztuk format 1000 x 700 mm papier karton offsetowy 170 g zadruk jednostronny - pełny kolor 4. ulotka repertuarowa 10 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - pełny kolor 5. ulotki pojedyncze do spektakli 6 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - pełny kolor 6. ulotki zbiorcze 2 wzory x 6000 sztuk format 195 x 97 mm (po złożeniu) liczba stron: 48 + 4 papier - środek: kreda matowa 115 gr papier - okładka: kreda matowa 200 g zadruk dwustronny - pełny kolor bigowane na pół szycie (1 zszywka) 7. programy do sztuk - składanki 7 wzorów x 300 sztuk format 200 x 140 mm (po złożeniu - składanka z 3 skrzydełek) papier kreda matowa 300 gr zadruk dwustronny - pełny kolor bigowanie na trzy folia matowa dwustronna 8. programy do sztuk - książeczki 2 wzory x 300 sztuk format 200 x 140 mm (po złożeniu - składane po krótszym) papier kreda matowa 200 gr liczba stron: 16 zadruk dwustronny - pełny kolor bigowanie na pół lakier matowy dyspersyjny (jednostronnie - okładka) 9. wizytówki 10 wzorów x 100 sztuk format 90 x 50 mm papier kreda matowa 300 g zadruk jednostronny - dwa kolory 10. nadruk na koperty (C4) nakład 500 szt. format: 324 x 229 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 11. nadruk na koperty (C5) nakład 500 szt. format: 229 x 162 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 12. nadruk na koperty (C6) nakład 1000 szt. format: 162 x 114 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 13. nadruk na koperty (DL) nakład 4000 szt. format: 220 x 110 mm (DL) zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert) 14. zaproszenia 1 wzór x 2000 sztuk format po złożeniu 200 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - cmyk + 2 kolory bigowane na pół 15. kalendarz książkowy 1 wzór x 500 sztuk format 210 x 147 mm (A5) liczba stron 240 środek: zadruk dwustronny - 2 kolory okładka: zadruk dwustronny - cmyk + 1 kolor papier: środek - kreda matowa 100 g oprawa: okładka karton GC1 350g + folia matowa dwustronna okładka folia przezroczysta typu Priplak 1 mm szycie - spirala 16. katalog do wystawy 2 wzory x 500 szt. format po złożeniu 266 x 205 mm (+ grzbiet) liczba stron 64 + okładka papier środek kreda matowa 150 g papier okładka kreda matowa 350 gr zadruk dwustronny - pełny kolor okładka folia matowa jednostronna klejenie 17. kartki pocztowe 4 wzory x 1000 szt. format A5 (14x21 cm) karton jednostronnie powlekany GC1 350 gr zadruk dwustronny - cmyk + 1 jednostronny lakier błyszczący 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu . 3. Dostawy będą dokonywane na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych. 4. Miejsce dostawy: siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15. 5. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości zamawianych środków w obrębie w/w asortymentu oraz ilości zamawianego asortymentu do kwoty wysokości umowy. 7. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty)
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Dokumenty potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do oferty), 2. Wykonane przez siebie druki: 1) afiszy lub plakatów, 2) ulotek reklamowych, 3) programów lub broszur reklamowych, 4) katalogów lub wydawnictw książkowych, 5) wizytówek - po jednym egzemplarzu - o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (załącznik nr 5 do oferty), 3. Obliczenie wartości zamówienia na usługi poligraficzne na rok 2011 (załącznik nr 6 do oferty). 4. Załącznik nr 7 do oferty (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 70
• 2 - poziom edytorski załączonych do oferty druków - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X