WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - część 3

27.09.2017

 

Pytanie nr 1:

a) Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia". Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.,

b) Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: „ Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną".

c) Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 1, 2, 3, 4 Umowy, w zakresie: „w przypadku zawinionego niewykonania (...)

Odpowiedź: Brak możliwości uwzględnienia proponowanej klauzuli

 

Pytanie nr 2:

Wnoszę o modyfikacją par.7 ust.3 Umowy, w zakresie: „wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez swoich pracowników określonych w umowie przez cały okres trwania Umowy (...)"

Odpowiedź: Brak potrzeby modyfikacji par. 7  ust. 3 bowiem odpowiedzialność wykonawcy istnieje wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.

 

Pytanie 3:

W związku z art.24 ust.11 ustawy prawo zamówień publicznych „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.51 ust, la, art.57 ust.l lub art.60d ust.l, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.l pkt.23 (...)" i obowiązkiem jaki został nałożony na Wykonawcę, wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie powyższego oświadczenia jako skutecznego w formie faksu lub w formie emaila w terminie wskazanych w art.24 ust.5 pkt.l 1 - 3 dni.

Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej - pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej „Ustawą"). Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.l pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art. ust. 5 pkt. ll, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy taką możliwość.

 

Pytanie nr 4:

Czy dopuszczają Państwo posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnej, z wyłączeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków będzie oddzielnym dokumentem dla pracowników realizujących usługi.

Odpowiedź: Pytanie bezprzedmiotowe.


Pytanie nr 5:

 

Prosimy o potwierdzenie braku konieczności podjazdów grup interwencyjnych w razie włączenia się systemów alarmowych

Odpowiedź: Nie ma konieczności podjazdów grup interwencyjnych.

 


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X