Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za rok obrotowy 2017 oraz 2018.

13.12.2017

K.402. 8. 9 .2017                                                           Radom, dnia 7 grudnia 2017 r.

                                                 

 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagielloński 15,  w Radomiu
za rok obrotowy 2017 oraz 2018.

 

1.     Przedmiotem wykonania usługi jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w siedzibie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagielloński 15, w Radomiu:

-  za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. (termin przeprowadzenia badania od 1.03.2018 r. do 30.04.2018 r.),

-  za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (termin przeprowadzenia badania od dnia 1.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.,),

oraz przedstawienie wyników  badań sprawozdań finansowych w formie pisemnych sprawozdań w liczbie po 3 egzemplarze za każdy rok obrotowy.

2.      Zamawiający i warunki płatności:

  • podmiot zobowiązany do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, 26-600 Radom, Plac Jagielloński 15 (zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości),
  • warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury wystawionej po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez dyrektora teatru lub osobę przez niego upoważnioną.

3.    Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające ustawowe warunki niezależności określone w art. 69-73 ustawy  z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz.U z 2017 r. poz. 1089) i wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

4.      Załączniki do oferty:

  •  aktualne zaświadczenie (ważne 3 miesiące) o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek) lub aktualny odpis (ważny
    3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego  (w przypadku oferentów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego).
  • aktualne zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  •  oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia,

5.  Kryterium oceny ofert:

- cena oferty - 100%

6.   Miejsce i termin złożenia oferty:

a)   Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją Badanie sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za rok 2017 i 2018w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój nr 284 (II p), w terminie do dnia 29.12.2017 r., 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  od 730  do godz. 1530 lub za pośrednictwem poczty, bądź poczty kurierskiej na adres: Wydział Kultury Urząd Miejski  ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

b)   Dokumenty składane powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.

c)   Dokumenty składane w kserokopiach powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę i opatrzone datą na dzień  ich złożenia.

7.    Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl (w zakładce: ogłoszenia, komunikaty) i Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Radomiu i Teatru  Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagielloński 15 w Radomiu.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X