Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
Image
Image
K.402.4.7.2019 Radom, dnia 19 listopada 2019 r.
 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagielloński 15, w Radomiu za rok obrotowy 2019 oraz 2020.
 
 1. Przedmiotem wykonania usługi jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w siedzibie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagiellońskie 15, w Radomiu:
  - ¾ za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (termin
     przeprowadzenia badania od 1.03.2020 r. do 30.04.2020 r.),
  - ¾ za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (termin 
    przeprowadzenia badania od dnia 1.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.,),
  - oraz przedstawienie wyników badań sprawozdań finansowych w formie pisemnych sprawozdań w liczbie po 3 egzemplarze za każdy rok obrotowy.

 2. Zamawiający i warunki płatności:
  a) podmiot zobowiązany do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, 26-600 Radom, Plac Jagielloński 15 (zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości),
  b) warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury wystawionej po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez dyrektora teatru lub osobę przez niego upoważnioną.

 3. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające ustawowe warunki niezależności określone w art. 69-73 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oraz wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Spełnienie ustawowych warunków niezależności musi być potwierdzone oświadczeniem.

 4. Załączniki do oferty:
  a) aktualne zaświadczenie (ważne 3 miesiące) o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek) lub aktualny odpis (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku oferentów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego).
  b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  c) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
  a) Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Badanie sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za rok 2019 i 2020 " w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój nr 300 A (II p), w terminie do dnia 29.12.2019r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 730 do godz. 1530 lub za pośrednictwem poczty, bądź poczty kurierskiej na adres: Wydział Kultury Urząd Miejski ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom. Na kopercie powinny znajdować się następujące informacje:
  ¾ nazwę oferenta,
  ¾ adres oferenta,
  ¾ adnotację „Badanie sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2019 i 2020 r.
  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.
  b) Dokumenty składane powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.
  c) Dokumenty składane w kserokopiach powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę i opatrzone datą na dzień ich złożenia.
 6. Kryterium oceny ofert:
  cena oferty - 100%

 7. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl (w zakładce: ogłoszenia, komunikaty) i Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Radomiu i Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac jagielloński 15 w Radomiu.
 
PREZYDENT MIASTA 
Radosław Witkowski 
PARTNERZY TEATRU
Image
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.