Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
Teatr Powszechny Radom

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.)  dalej zwanej „ustawą Pzp” poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom
Pl. Jagielloński 15
REGON: 000741720
tel. 048 384 53 06, fax. 048 384 53 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone   jest na podstawie art 138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w   art 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 oraz
 2. Transport (konwojowanie) wartości pieniężnych.

Szczegółowy opis zamówienia oraz opis warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SIWZ.

Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem przetargu, w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Kontakt do przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie: Dorota Dużbabel tel. 785 259 777

Słownik CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie.

Termin wykonania zamówienia.
Od 01.10.2020r. do 30.09.2021

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  a) oferty należy składać do dnia 23 września 2020 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
  Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.
  b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   23 września 2020 roku o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,  pok. 230, II piętro.
  b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym również protesty zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
 2. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu i drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt. 2, przekazanie oświadczeń, zaświadczeń, wniosków lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej są wskazane w § 1  SIWZ.
 5. Tryb udzielania wyjaśnień:
  a) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.     
  b) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.
 6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
  Katarzyna Bernat mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 655 847,
  Dorota Dużbabel tel. 785 259 777
 7. Pytania należy kierować na adres:
  Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,
  fax. 048 384 53 07
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.