Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
Teatr Powszechny Radom

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  na usługi społeczne.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający  odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:
„Jaka może być maksymalna kwota transportowanych wartości pieniężnych?"

Odpowiedź:
Od kilku do kilkudziesięciu tysięcy

Pytanie 2:
„W jaki sposób mierzalne i obiektywne będzie oceniane kryterium B1 tj. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu"

Odpowiedź:  
Zamawiający postanowił dokonać zmiany, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, treści SIWZ:

Treści SIWZ :

Rozdział XIX otrzymuje treść:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

  • I kryterium - Cena - waga 60%
  • II kryterium Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu  – waga 40% 

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg następujących zasad:

  • A1/ kryterium - cena

    wzor

  • B1/ kryterium -  kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu 

W kryterium doświadczenia pracowników oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający przyzna punkty za ilość osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, posiadających minimum 2 - letnie doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony w obiektach użyteczności publicznej i wskazanych w formularzu oferty. Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący sposób:

  • 1 osoba – 0 pkt
  • 2 osoby – 20 pkt
  • 3 osoby – 40 pkt

Ostateczną ilość punktów uzyskanych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oblicza się wg wzoru A1+ B1

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Pzp i jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów.

Na podstawie art.38 ust.6 ustawy PzP przedłuża się termin składania ofert do dnia 24 września 2020 roku do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24 września 2020 roku o godz. 12:10.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.