OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Teatr Powszechny

Ochrona Danych Osobowych

Teatr Powszechny w Radomiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom Pl. Jagielloński 15 reprezentowany przez Dyrektora Teatru.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych (inspektor@teatr.radom.pl).

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione w tym w związku z wykonaniem umowy zakupu lub rezerwacji biletów.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, lub do odwołania zgody, następnie dla celów wewnętrznych administratora (cele dokumentacyjne prowadzonej działalności), dalej dokumenty podlegające archiwizacji przekazywane do archiwum
i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design