Deklaracja dostępności - Teatr Powszechny

Deklaracja dostępności

Teatr Powszechny w Radomiu

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2002-05-09.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają audiodeskrypcji,
  • grafiki i zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny .

informacje oraz komponenty inferfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się po niej nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety - automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Aleksandra Michalczewska adres poczty elektronicznej aleksandramichalczewska@teatr.radom.pl lub tel. 48 386 52 04.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

p>Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Plac Jagielloński 15, 26-600 Radom

POŁOŻENIE TEATRU POWSZECHNEGO

Teatr znajduje się przy Placu Jagiellońskim 15 przy skrzyżowaniach ulic: ul. Andrzeja Struga z ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego z ul. Kazimierza Kelles - Krauza.

DOJAZD DO TEATRU POWSZECHNEGO

1. Autobusem spod dworca PKP (Plac Dworcowy) autobusami linii:

  • 6 (kierunek Milejowice / Kasztanowa) przystanek - ul. Andrzeja Struga / Plac Jagielloński,
  • 7 (kierunek Os. Michałów) przystanek - ul. Andrzeja Struga / Plac Jagielloński
  • 9 (kierunek Os. Gołębiów) przystanek - ul. Andrzeja Struga / Plac Jagielloński.

2. Samochodem

  • przy Teatrze znajduje się parking niestrzeżony bezpłatny z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

3. Rowerem

  • obok Teatru przy ul. Michała Kelles - Krauza są zamontowane stojaki rowerowe.

BUDYNEK TEATRU POWSZECHNEGO

Do Teatru prowadzą 2 wejścia, które znajdują się na poziomie chodnika, a szerokość drzwi jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim:

1. Wejście Główne "A" do budynku Teatru znajduje się na Placu Jagiellońskim 15 od strony ul. Michała Kelles - Krauza.

2. Wejście "B" znajduje się na Placu Jagiellońskim 15 od strony ul. Andrzeja Struga przy parkingu przed budynkiem Teatru.

SCENY

W Teatrze znajdują się cztery sceny:

1. Scena Duża - znajduje się na pierwszym piętrze, posiada 2 szerokie wejścia na widownię,

2. Scena Kameralna - znajduje się na drugim piętrze, posiada 2 szerokie wejścia na widownię,

3. Scena Fraszka - znajduje się na trzecim piętrze, posiada 2 szerokie wejścia na widownię,

4. Scena Kotłownia - znajduje się na poziomie piwnicy, posiada 2 wejścia na widownię.

KASA BILETOWA I SZATNIE

W budynku Teatru na parterze (Wejście Główne "A") znajduje się punkt kasowy oraz ogólnodostępna szatnia.

INFORMACJE DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Teatr nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością (brak udogodnień architektonicznych, nieprzystosowane toalety).

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Teatr posiada sprzęt dla osób słabosłyszących.

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Teatr nie posiada sprzętu do realizacji spektaklu z audiodeskrypcją.

SYSTEMY ALARMOWE

System alarmowy w Teatrze ma zarówno formę dźwiękową, jak i sygnały wizualne.PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design